stichting Help2HelpAfrica

 

Help2HelpAfrika

Doneren  Help2HelpAfrika

 

Stichting Help2HelpAfrika is in mei 2012 opgericht en heeft als doel hulp en onderwijs te bieden aan kansarme mensen in Ghana. Het idee hiervoor vloeit voort uit de zakelijke contacten die Bandenhandel Stienstra uit Augustinusga sinds jaren onderhoudt met dit land. Tijdens zijn zakenreizen viel het Stienstra op dat er grote nood was onder de bevolking en dat de meest eenvoudige voorzieningen niet of nauwelijks aanwezig waren. Dit was voor hem aanleiding om op een praktische manier hulp te bieden. Regelmatig exporteert Stienstra partijen autobanden naar Ghana. Dit transport vindt plaats via grote zeecontainers. Er werd een deel van de containers vrijgehouden voor ingezamelde hulpgoederen, zoals kleding, naaimachines en rolstoelen. Op dit moment gaan er containers weg van 12 meter. Per jaar gaat er 1 container richting Ghana. Door de regie in eigen handen te houden en directe contacten met de hulpverleners, komt alles op de juiste plaats terecht. Aangezien er nauwelijks kosten hoeven te worden gemaakt, blijft er vrijwel niets aan de spreekwoordelijke strijkstok hangen. Kortom, een efficiënte en gerichte manier van ontwikkelingshulp.

Lange termijn

Het sturen van hulpgoederen is natuurlijk mooi om de eerste nood te lenigen, maar het blijft een korte termijnoplossing. Het uiteindelijke doel van Help 2 Help is dan ook om de mensen in Ghana op eigen benen te leren staan en ze op een zelfstandige manier in hun eigen levensonderhoud te laten voorzien. Goed onderwijs is hierbij van cruciaal belang. Juist hier ontbreekt het aan in Ghana, met name op het platteland. Help 2 Help wil daarom praktijkscholen oprichten waar mensen een praktisch of technisch beroep kunnen leren, bijvoorbeeld reparateur, kapper of kleermaker. Maar ook op het gebied van computer- en informatietechnologie wil de stichting scholingsmogelijkheden bieden. Op bestaande scholen is een groot gebrek aan goed en deugdelijk lesmateriaal. Ook hierin willen we graag helpen voorzien.

Give a man a fish and you feed him for a day. Learned a man how to fish and you feed him for a lifetime!

 

Deze stichting is in 2012 in Ghana opgericht door Cees Stienstra.

Het motto van de foundation is: Rescuing lives, giving hope to the hopeless (het redden van levens en hoop bieden aan kansarmen).

Het komt er kort gezegd op neer dat op praktische manier hulp en onderwijs wordt geboden aan de minderbedeelde medemens. Om ze kortom weer een perspectief te bieden in hun leven.

Het hulpprogramma is erop gericht de mensen in ongeveer een jaar tijd voldoende vakkennis bij te brengen waarvan ze de rest van hun leven profijt van hebben. Het uiteindelijke doel is hen voldoende handvatten aan te reiken waarmee ze een zelfstandig leven kunnen opbouwen.

De doelstelling (mission statement) van de stichting is samen te vatten in
7 actiepunten:

1. het bouwen van nieuwe scholen en scheppen van goede en professionele onderwijsvoorzieningen waar mensen een praktijkgerichte opleiding kunnen volgen tot bijvoorbeeld reparateur, kleermaker, broodbakker en kapper.
2. het ondersteunen van bestaande scholen, bijvoorbeeld in het ter beschikking stellen van goed en deugdelijk lesmateriaal en computers
3. gratis voorlichting op het gebied van gezondheid aan de armen en laagopgeleiden
4. hulp en ondersteuning bieden in de strijd tegen malaria
5. hulp bieden bij het creëren/faciliteren van banen voor de jongeren
6. het geven van bijvoorbeeld studiebeurzen aan de armen en
7. minderbedeelden hulp en ondersteuning bieden aan wezen en weduwen

 

WEBSITE

Home

ADRESGEGEVENS

Help2Help Afrika
MÛNTSETILLE 3,
9288 XE KOOTSTERTILLE
info@help2helpafrika.nl

BEDRIJFSGEGEVENS

Bankrekening:
NL33 RBRB 0850 1368 30
t.n.v. Stichting Help2Help Afrika

KvK-nummer:
55 27 21 34

BTW-nummer:
85 16 33 845

TELEFOON

06 – 20 30 23 12